ONDERNEMER

Ben je ondernemer of freelancer?

Created with Sketch.

Je schrijft je als gastouder in bij de Kamer van Koophandel. Je bent dan ondernemer, maar de vraag is of je dan ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde voorwaarden aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of je aan deze voorwaarden voldoet. 

 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en doe je aangifte van Winst uit Onderneming. Je krijgt dan belastingvoordelen die voor ondernemers gelden en betaald dan dus minder belasting. 

Voldoe je niet aan de eisen, dan wordt je gezien als freelancer en geef je je inkomsten aan als Inkomsten uit Overige Werkzaamheden. 

Voorwaarden ondernemer voor de Inkomstenbelasting

Created with Sketch.

1.       Je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel

2.       Je maakt winst
Je moet genoeg verdienen dat je na het betalen van je kosten genoeg overhoudt om je bedrijf/gastouderschap te kunnen blijven voortzetten.

3.       Je bent zelfstandig
Denk aan het betalen van je eigen rekeningen en het doen van (kleine) investeringen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van speelgoed of kinderwagen. Laat al je bonnen/rekeningen op naam zetten op naam van je eigen onderneming en bewaar die goed voor je administratie.

4.       Je steekt voldoende tijd in je werkzaamheden
Je moet voldoende tijd besteden aan de werkzaamheden om deze rendabel te maken. Dit is vastgesteld op minimaal 1.225 uren per jaar. (Let op: voor 2021 geldt een versoepeling voor het urencriterium vanwege Corona!). Hier vallen de uren onder die je werkt als gastouder, maar ook de uren voor de administratie, het wassen/poetsen van de opvang en de spullen en het halen van de boodschappen bedoeld voor de opvang. 

5.       Je houdt je eigen financiële administratie bij. 

Noteer uren per kind x het uurtarief = totaalbedrag. Bewaar alle bonnen/rekeningen van kosten die je voor je gastouderbedrijf maakt. Open een aparte bankrekening voor je zakelijke inkomsten en kosten.

Zorg voor een aantoonbare urenregistratie.

6.       Je beschikt over voldoende financiële middelen
Als ondernemer moet je investeren in je bedrijf. Je moet voldoende middelen hebben om je bedrijf te starten en een tijdje draaiende te houden.

7.       Je zorgt voor voldoende opdrachtgevers
Je streeft ernaar meerdere (3 of meer) opdrachtgevers (ouders van de kinderen) te hebben. Hiermee neemt je zelfstandigheid toe en je afhankelijkheid af.

8.       Je maakt je onderneming bekend naar buiten
Je bent voor je bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een profiel aan te maken op de opvangmarkt, een internetsite/facebookpagina, visitekaartjes of een gevelbordje.

9.       Je loopt ondernemersrisico
Bestaat een kans dat je opdrachtgevers niet betalen (let dus op dat het gastouderbureau niet al uitbetaald als ouders niet betalen)? Gebruik je je goede naam voor de uitoefening van je werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je diensten? Loop je “ondernemersrisico”, dan ben je waarschijnlijk een onderneming.

10.   Je bent aansprakelijk voor de schulden van je onderneming

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van je persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat/of je aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als je maar 1 of 2 klanten hebt maar je verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst je alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Praktische tips om ondernemerschap te kunnen onderbouwen

Created with Sketch.
  • Maak een eigen website
  • Zorg voor eigen visitekaartjes
  • Zet geregeld een advertentie (desnoods bij de supermarkt)
  • Maak een eigen pedagogisch beleidsplan
  • Neem een of meerdere ondernemersverzekeringen
  • Regel een aparte bankrekening voor zakelijke transacties
  • Investeer in jezelf en je onderneming (opleiding/training) 

Doe de OndernemerCheck

Created with Sketch.

Deze doe je via de site van de Belastingdienst.
Hiermee krijg je tevens inzicht in wat je eventueel zou kunnen doen om te kwalificeren als ondernemer. 

Hoe schrijf ik me in bij de Kamer van Koophandel?

Created with Sketch.

Voor inschrijven bij de Kamer van Koophandel volg je de stappen in onderstaande link naar de site van de KvK. 

Ondernemer met terugwerkende kracht

Created with Sketch.

Verdiensten kunnen in veel gevallen tot enkele jaren terug met terugwerkende kracht alsnog door de Belastingdienst als winst uit onderneming worden beschouwd, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria. Soms is het nodig om jezelf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) met terugwerkende kracht. Ik bekijk graag  vooraf jouw specifieke situatie om te bepalen OF dit voor jou van toepassing is en wat de beste te nemen stappen zijn.

Dienstverlening aan huis

Created with Sketch.

Werk je als gastouder onder de regeling Dienstverlening aan Huis (DAH)? Dan kun je geen

registratie krijgen in de Kamer van Koophandel. Bij een DAH-contract zijn specifieke risico’s afgedekt voor jou als gastouder en dit mag niet bij een registratie in de KVK. Bijvoorbeeld doorbetaling bij ziekte en vakantie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Created with Sketch.

In het regeerakkoord is een pensioenakkoord overeengekomen. Op zijn vroegst worden ZZP-ers vanaf 2027 verplicht een AOV af te sluiten. Het staat je vrij om zelf alvast een AOV af te sluiten. 

Privacywetgeving: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Created with Sketch.

Door de wet worden er eisen gesteld aan iedere onderneming of organisatie als zij persoonsgegevens digitaal verwerken. En dat geldt ook voor jou als gastouder. De wetgeving wil dat je nadenkt over hoe je met persoonsgegevens van je opvangkinderen en hun ouders omgaat. Deze persoonsgegevens heb je nodig om jouw kinderopvang te kunnen runnen. 

 

1.       Verantwoordelijkheid 

Als verzamelaar van deze gegevens ben jij verantwoordelijk voor de bescherming ervan. Vraag jezelf af welke gegevens je bewaart, en waar. Welke gegevens sla je op in je computer en wie kan daarbij? 

 

2.       Beveiliging 

Je kunt op de (digitale) persoonsgegevens op verschillende manieren veilig en zorgvuldig beheren. Je kunt mappen met ingevulde formulieren bewaren in een afgesloten kast of ruimte, waar alleen jij bij kan. Je computer of laptop kun je gemakkelijk beveiligen met een wachtwoord en door het installeren van een virusscanner. 

 

3.       Informeer de ouders 

Je bent verplicht om de ouders te laten weten hoe je omgaat met hun gegevens. Zij moeten weten waarom je hen bepaalde gegevens in laat vullen en hoe je deze gegevens beschermt. Stel ouders gerust dat je hun gegevens niet met derden deelt, tenzij dit voor de uitoefening van je opvang noodzakelijk is. De manier om ouders te informeren is door het opstellen van een privacyverklaring. Vul deze in en pas het aan jouw opvang aan. 

 

4.       Vernietig gegevens veilig 

Als de opvang van een opvangkind stopt, dan mag je de gegevens van het betreffende gezin niet langer dan noodzakelijk bewaren. Vernietig formulieren veilig door bijvoorbeeld een papierversnipperaar. Zet documenten nooit als oud papier aan de straat. Voor de opvangovereenkomsten die jij en de ouder(s) hebben ondertekend, geldt een bewaartermijn van zeven jaar. Voor de financiële administratie geldt eveneens een bewaartermijn van zeven jaar. Verwijder verder allen digitale persoonsgegevens. 

 

Verder moet je een verwerkersovereenkomst opstellen als je anderen laat werken met persoonsgegevens van opvangkinderen en hun ouder(s). 

Model Privacy-verklaring voor de Gastouder

Created with Sketch.

(kopieer onderstaande tekst, plak het in Word en pas het aan naar jouw situatie)

PRIVACYVERKLARING 

 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik je informatie over welke gegevens ik verwerk en waarom. 

 

Mijn contactgegevens 

Naam_____________________________________________ 

Adres_____________________________________________ 

E-mail_____________________________________________ 

Telefoon___________________________________________ 

 

 

Gegevens die ik verwerk 

 

Kind 

·       Naam 

·       Adresgegevens 

·       Geboortedatum 

·       Medische gegevens 

·       Beeldmateriaal 

·       Gegevens over de verzorging en de ontwikkeling van het kind 

·       Verslaglegging van gesprekken 

·       Andere persoonsgegevens die je met mij deelt 

 

Ouder 

·       Naam 

·       Adresgegevens 

·       Burgerservicenummer 

·       E-mailadres 

·       Telefoonnummer 

·       Andere persoonsgegevens die je met mij deelt 

 

 

Doel gegevensverwerking 

Ik verwerk bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden: 

·       Uitvoering geven aan onze overeenkomst; 

·       De juiste zorg en begeleiding bieden aan je kind tijdens de opvang; 

·       Je informeren over de opvang van je kind en daaraan gerelateerde zaken; 

·       Het voeren van een administratie; 

·       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of; 

·       Promotie opvang-locatie. 

Verstrekking aan derden 

Ik zal je persoonsgegevens niet delen met derden tenzij: 

·       Je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. 

·       Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of 

·       Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

 Beveiliging 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

 Controle over je gegevens 

·       Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. 

·       Ook heb je het recht om eerder verleende toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om te vragen om overdracht van je gegevens aan jou of aan een ander. 

·       Je hebt het recht om een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijnen 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Vragen 

Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op. 

 

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op [datum]. 

 

 

Disclaimer 

Suzanne Viguurs (voor Gastouders), hierna ‘Suzanne’, heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van dit document. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet (meer) juist is en/of volledig is. Suzanne aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de aangeboden informatie. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. De informatie verstrekt in dit document is gebaseerd op algemene uitgangspunten, toepassing op een individuele situatie kan daarom afwijken. Niets uit dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ViaViela worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Model Verwerkersovereenkomst

Created with Sketch.

Wordt binnenkort toegevoegd.